Radiació solar i Evapotranspiració

Presentem les dades tal com surten de l'estació meteorològica Davis Vantage pro. L'error admès pel fabricant és del 5% en les dues variables. L'evapotranspiració la calcula tenint en compte la temperatura, radiació solar, velocitat del vent i humitat relativa ( amb un mètode semblant al de Penmann).

 

El càlcul s'efectua cada hora amb els valors mitjans de les variables. No s'aplica cap factor de correcció per conreu (factor 1, corresponent a herbes de prat de dall natural). Les dades s'actualitzen cada 15 min.

 

 

 

 

 

 

 

Radiació solar, ara           Radiació solar en les darreres 24 h  (tot en W/m2)

 

             Índex UV, ara                             Índex UV en les darreres 24 h

   Darrers 7 dies

 

 

Aquí la unitat utilitzada és el Langley (Ly), acumulats per dia. Per passar a W/m2 i dia, cal multiplicar per 699

L'índex UV (índex de radiació ultraviolada) es va establir per primera vegada al Canadà i posteriorment va ser adoptat per la World Meteorological Organization. És un índex que va de 0 a 16. A la taula següent es relacionen els valors de l'índex amb el risc de cremada per una pell humana de sensibilitat intermedia:

                    0 - 2   mínim             3 - 4   baix 

                    5 - 6   moderat          7 - 9   alt          10 i +  molt alt

 

Índex UV dels darrers 7 dies

 

Evapotranspiració (potencial)

És la quantitat d'aigua que passa a l'atmosfera des d'una superfície considerant l'evaporació des del terreny i la transpiració de la massa vegetal, en condicions òptimes d'humitat del sòl. Es mesura en mm., com la precipitació.

 

Com que aquell extrem de condicions òptimes sovint no es dóna se l'anomena "potencial". Se la designa amb les lletres ETP. Els valors més elevats corresponen als deserts càlids.  Les dades s'actualitzen cada 30 min.

   

       L'  ETP avui                  L' ETP aquest mes       L' ETP d'enguany

 

L'Evapotranspiració dels darrers 7 dies

Dades històriques

L'Estació Davis Vantage Pro, que mesura la radiació solar i l'evapotranspiració, es va posar en funcionament el 20 de març de 2004. D'aleshores ençà no ha deixat mai de funcionar.

Evapotranspiració

 

Es disposa de les dades completes, amb intervals de 30 minuts. Com que el període és relativament curt, presentem les dades mensuals completes. Les dades del març de 2004 corresponen als 10 dies del 21 al 31, ambdós inclosos.

Radiació solar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

les temperatures                                         pàgina dades mèteo

 

 

Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito
El contador para sitios web particulares