GLOSSARI DE METEOROLOGIA

A B C  D  F  G  H L M  O P  Q  R S  T  U  V  X

 

 tornar a l'índex general

A

ALBEDO: Radiació solar reflectida pels cossos. Depèn de l'absorció dels mateixos i de l'angle d'incidència de la radiació. S'expressa en tant per cent sobre l'energia incident. En la neu o el gel, arriba a ser superior al 90%. En la superfície del mar, és molt més baix (10% - 20%)

ANEMOCINEMÒGRAF: Aparell per enregistrar les variacions de la velocitat i la direcció del vent durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda mensual. Els moderns també poden enregistrar dades en suport informàtic.

ANEMÒMETRE: Aparell per mesurar la velocitat del vent. Fa mesures puntuals.

ANTICICLÓ: Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell. Al seu interior, a l’hemisferi nord, la circulació atmosfèrica va en la direcció de les agulles del rellotge. S’associa a temps estable i sec.

ATMOSFERA: Conjunt de gasos que envolten la Terra i que es mantenen al voltant d'ella per efecte de la gravetat. Està formada bàsicament per nitrogen (78,08%), oxigen (20,95%), argó (0,93%) i diòxid de carboni (0,03%). A més a més conté petites partícules de pols, fum, cendres, etc. El seu color és el resultat de la incidència dels raigs solars sobre els seus components: blau (atmosfera molt neta i seca), blanc (atmosfera rica en vapor d'aigua), vermellós (atmosfera rica en partícules en suspensió).

AURORA BOREAL: Lluminiscència que es produeix a les zones altes de l'atmosfera prop del Pols, durant les seves llargues nits. Deu el seu origen al vent solar.

tornar al principi de la pàgina

B    

BANDA: Superfície de paper on una variable meteorològica queda enregistrada. Poden ser diàries, setmanals o mensuals. També hi ha bandes d’enregistrament sobre suport  magnètic o informàtic.

BARÒMETRE: Aparell per mesurar la pressió atmosfèrica. Els més comuns són els de mercuri i els aneroides. També hi ha sensors basats en els semiconductors, capaços de donar un senyal compatible amb l’electrònica. Fa mesures puntuals.

BARÒGRAF: Aparell per enregistrar les variacions de la pressió atmosfèrica durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda setmanal o mensual.

BOIRA: Núvol que té la seva base a la superfície de la terra. Redueix la visibilitat a menys d'un quilòmetre i sovint a menys de 100 m.

BORRASCA: Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més baixa que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell. En ella, a l’hemisferi nord, els vents giren en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Va associada a temps inestable i humit. També s'anomena cicló. La circulació de l’aire és molt més ràpida que en un anticicló.

BRUFADA: Condició climàtica caracteritzada per baixes temperatures i vents forts els quals arrosseguen i aporten neu. A la nostra zona es dóna brufada quan hi ha vent de port (del nord) i porta neu de les parts altes de les muntanyes o de l’altra vessant.

tornar al principi de la pàgina

C            

CALAMARSA: Precipitació sòlida en fragments de gel arrodonits i de diferent grandària. Aquesta pot anar des del d’una llentia, un cigró, una avellana i excepcionalment més gran, fins a un ou de gallina. Depenent de la grandària parlarem de calamarsada, pedregada, pedra seca...

CASETA METEOROLÒGICA: Petita estructura de fusta construïda segons el model de la cambra de Stevenson. Té color blanc, amb una porta que obre cap al nord. La cambra ha d’estar ben ventilada i s’ha d’instal·lar lluny dels edificis, a una alçària de 1,5 m aproximadament. Conté diversos instruments meteorològics.

CORRECCIÓ DE LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: S'utilitza per a unificar la pressió atmosfèrica de diversos llocs situats a diferents altituds. Es refereixen totes les mesures a la pressió al nivell del mar, amb la finalitat de confeccionar els mapes d’isòbares. Aproximadament la correcció equival a un 11% per cada 1000m de desnivell.

tornar al principi de la pàgina

D

tornar al principi de la pàgina

E               

EVAPORACIÓ: Transformació lenta d'un líquid en vapor que té lloc en la superfície de contacte amb una fase gasosa. En meteorologia es mesura la quantitat d'aigua de la superfície terrestre que s'incorpora a l'atmosfera. S'expressa en l/m2.

EVAPORÍMETRE DE PICHÈ: Aparell per mesurar el grau d'evaporació de l’aigua a l’atmosfera. L’aigua s’evapora d’una superfície de paper de filtre d’àrea coneguda.

EVAPORÍGRAF: Aparell per a enregistrar les variacions del grau d'evaporació d’una superfície d’aigua a l'atmosfera durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda setmanal o mensual.

tornar al principi de la pàgina

F

FRONT: Zona de transició entre dues grans masses d'aire de temperatura diferent

FRONT CÀLID: Front que es mou de manera que l'aire càlid substitueix un front fred.

FRONT FRED: Front que es mou de manera que l'aire fred substitueix un front càlid.

tornar al principi de la pàgina

G

GEBRE: Rep aquest nom la rosada quan es glaça. També s'anomena gebrada, glaça i gelada.

GOTA FREDA: Massa d’aire fred d’origen polar que queda aïllada i provoca una caiguda ràpida de la temperatura en 24 h. Generalment s’instal·la a uns 5000 metres d'alçada.

tornar al principi de la pàgina

H

HECTOPASCAL (hPs): Unitat internacional de mesura de la pressió atmosfèrica. Equival al mil·libar . És la unitat més utilitzada.

HELIOPIRÒGRAF: Aparell per a comptabilitzar les hores diàries d'insolació. Crema una banda quan la radiació del sol és directa.

HIGRÒMETRE: Aparell per mesurar la humitat relativa de l'aire. Fa mesures puntuals.

HIGRÒGRAF: Aparell per enregistrar les variacions de la humitat relativa de l'aire durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda setmanal o mensual. Hi ha models que treballen amb suport magnètic.

HUMITAT: La humitat de l'aire és la quantitat de vapor d'aigua que conté en un volum determinat. Aquesta quantitat depèn de la temperatura i, per tant, a cada temperatura li correspon un límit màxim característic anomenat punt de saturació o punt de rosada. Una baixada de temperatura provoca una disminució del punt de saturació.

HUMITAT RELATIVA: És el quocient entre la quantitat de vapor d'aigua continguda en  un volum d'aire i la màxima que podria contenir (punt de saturació). S'expressa en percentatge.

tornar al principi de la pàgina


I

INSOLACIÓ: Intercepció de l'energia solar directa per una superfície. La quantitat d'insolació diària rebuda en una superfície depèn de diversos factors: l'angle d'incidència dels raigs solars, temps d'exposició a aquests raigs,...

IRRADIÀNCIA: Energia total que arriba del Sol i incideix en una unitat de superfície durant un temps determinat. Les seves unitats són Wats / m2, calories / min x cm2 ,...

ISÒBARA: Línia que uneix en un mapa els punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica, un cop reduïda al nivell del mar.

tornar al principi de la pàgina

 

J

tornar al principi de la pàgina

L     

tornar al principi de la pàgina

M           

MASSA D'AIRE: Gran volum d'aire que té unes característiques molt similars de temperatura horitzontal i d'humitat.

METEORÒGRAF: Aparell per enregistrar les variacions de temperatura, pressió atmosfèrica i humitat relativa de l'aire durant un període de temps determinat. Construeix tres gràfics (un per a cada variable) en una banda setmanal o mensual.

METEOROLOGIA: Ciència que té com a objecte l'estudi de l'atmosfera i dels fenòmens atmosfèrics i també de la interacció de l'atmosfera amb la superfície de la terra, els oceans i la vida en general.

MIL·LIBARS (mb): Unitat per expressar la pressió atmosfèrica. Equival a l'hectoPascal (hPs)


tornar al principi de la pàgina

N

NEU: Precipitació sòlida formada per cristalls de gel de formes hexagonals complexes. S'expressa en cm de neu acumulada. S'accepta l'equivalència 1 cm de neu = 1 mm de precipitació, en neu recent caiguda.

tornar al principi de la pàgina

O

OSCIL·LACIÓ TÈRMICA: Diferència entre les temperatures màxima i  mínima diàries.

tornar al principi de la pàgina

P          

PENELL: Aparell per mesurar la direcció del vent.

PLUJA: Precipitació d'aigua en forma líquida. Les gotes d'aigua tenen un diàmetre superior a 0,5 mm. S'expressa en  mm de precipitació aquosa.  1 mm equival a 1 l/m2 .

PLUVIÒMETRE: Aparell per mesurar la quantitat de precipitació acumulada que cau en un lloc.  Es mesura en mm de precipitació o litres d’aigua per metre quadrat.

PLUVIÒGRAF: Aparell per enregistrar les variacions de la quantitat de pluja caiguda durant un període de temps determinat. Construeix un gràfic sobre una banda mensual.

PUNT DE ROSADA: Temperatura a la qual s'ha de refredar l’aire (a pressió constant ) perquè es produeixi la saturació i per tant la precipitació de petites quantitats d’aigua damunt  la vegetació, terra, objectes,... Quan el punt de rosada és inferior a 0º, s'anomena punt de congelació.

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: Pressió exercida pel pes de l'aire sobre una superfície. Disminueix a mesura que augmenta l'altitud. S'expressa en hectoPascals (hPs), mil·libars (mb), polzades (in) o mil·límetres de mercuri (mm). L'equivalència entre aquestes unitats és: 1013,25 mb = 1013,25 hPs = 29.29 in = 760 mm.

tornar al principi de la pàgina

Q

tornar al principi de la pàgina

        

RADIACIÓ SOLAR: Irradiància de les ones electromagnètiques procedents del Sol, les quals a la superfície de la Terra comprenen unes longituds d’ona de 300 nm  a 3000 nm. Està formada per llum ultraviolada (5%), visible (50%) i infraroja (45%). Pot ser directa (si fa ombra) i difosa (del cel blau o dels núvols). Es mesura en unitats d’energia per unitat de superfície i de temps. Per exemple Wats / m2, calories / min x cm2 , etc.

RADIOSONDATGE: Mesura de la variació de diferents variables meteorològiques (generalment pressió, temperatura, punt de rosada i direcció i velocitat del vent) amb l'altitud. S'utilitzen globus sonda que envien les variacions per ràdio. Els radiosondatges tenen una gran aplicació en la navegació aèria.

ROSADA: Precipitació formada per condensació del vapor d’aigua de l’atmosfera quan s’arriba al punt de rosada. La condensació es dóna damunt la vegetació i els objectes. Quan es gela forma el gebre.

tornar al principi de la pàgina

S           

tornar al principi de la pàgina

T                   

TEMPERATURA: Magnitud termodinàmica que indica el grau de calor d'un cos mesurant-ne l'energia tèrmica en relació amb la d'un altre. S'expressa en graus i es poden utilitzar diferents escales (Celsius, Farenheit, Kelvin).

TERMÒGRAF: Aparell per enregistrar les variacions de temperatura de l'aire en un període de temps determinat. Construeix un gràfic en una banda setmanal o mensual. També pot utilitzar un suport magnètic.

TERMÒMETRE: Aparell per a mesurar la temperatura d'un cos. Fa mesures puntuals. Pot ser de mercuri, alcohol, gas, elèctric, etc.

tornar al principi de la pàgina

 

U

 

UTC : Hora en el meridià 0 (Greenwich).

 

tornar al principi de la pàgina

 

V

VENT: Moviment de l'aire respecte de la superfície terrestre. El moviment es produeix per les diferències de temperatura i pressió entre diferents masses d'aire. La velocitat s’expressa en km/h o m/s a terra i en nusos al mar. La direcció s’expressa en graus respecte el nord (escala de 0º a 360º). Pren diferents noms locals segons del lloc que bufa: vent de port, vent de baix,...

 tornar al principi de la pàgina

 

tornar a l'índex general
 
 
 

Departament d'Ensenyament   
Generalitat de Catalunya  
Camp d'Aprenentatge de la Vall de Boí